ایران پارینه (Prehistory of Iran)

مطالبی در ارتباط با انسان اولیه در ایران و باستان زمین شناسی(Early humans in Iran and geoarchaeology)

ساختار های زیست بوم شناسی و بازسازی استقرار های پارینه سنگی در ایران

یکی از اهداف تیم تحقیقاتی باستان شناس پارینه سنگی در دانشگاه توبینگن مطالعه ساختار های زیست بوم شناسانه(Geoecological structures) برای بازسازی سیستم های استقراری( settlemnt system ) جوامع پارینه سنگی ایران به ویژه در دوره های پارینه سنگی میانی و جدید است. این گونه تحقیقات، یعنی مطالعه زیست بوم و سیستم های استقراری، کم و بیش از روش های جدید در مطالعات باستان شناسی محسوب می شود. اساس کار بر تشکیل بانک اطلاعاتی داده های باستان شناسی به همراه پراکندگی فضایی مکانها بر زمینه های طبیعی آنها است. زمینه های طبیعی خود شامل اقلیم، زمین شناسی، زمین ریخت شناسی ... است. این اطلاعات درون محیط بانک اطلاعاتی جغرافیایی تهیه شده است. تا بحال اطلاعات حدود 550 مکان باستانشناسی از تمامی دوره ها به این بانک اطلاعاتی وارد شده است.

هرچند که تعداد این مکان ها به نسبت وسعت سرزمین ایران اندک است اما تا بحال نتایج بسیار جالب توجهی بدست آمده است. نتایجی نظیر چگونگی ارتباط ساختار های زیست بوم با پراکندگی مکانها، تاثیر مواد اولیه بر این پراکندگی ها و ...

  امید است با ادامه این پروژه آگاهی ما نسبت به روش های زندگی انسانهای ماقبل تاریخ در محدوده جغرافیایی ایران روشن تر گردد.

+ سامان حیدری گوران ; ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/٦
comment نظرات ()